سلام
من دانشجوی ارشد ادبیات عرب هستم ویک مترجم تازه کار هستمو خوشحال میشوم که در این زمینه با شما همکاری کنم.